Classes


Class Name Teacher Assignments
4A's Homework Assignments Mrs. Chris Himmel
5 (3 new)
Geometry Mrs. Christine Anderson
10
Algebra Mrs. Christine Anderson
Period 1 10
Period 2 10
Period 6 10
Pre-Algebra Mrs. Christine Anderson
10
Science 6 Ms. Sarah Vaglia
Period 8 10
Period 9 10
Science 7 Ms. Sarah Vaglia
Period 1 10
Period 2 10
Science 8 Ms. Sarah Vaglia
Period 3 10
Period 4 10
5A Miss Natalie Thomson
Mrs. Leah Blanford
10
5B Miss Natalie Thomson
Mrs. Leah Blanford
10
English/Reading 8 Mrs. Stephanie Arocho
11
Reading 7 Mrs. Stephanie Arocho
10
6th Grade Social Studies Mrs. Katie McFadden
10
7th Grade Social Studies Mrs. Katie McFadden
10
8th Grade Social Studies Mrs. Katie McFadden
10
6th Grade Spanish Mrs. Elena Boshier
Period 1 10 (2 new)
Period 2 9 (2 new)
7th Grade Spanish Mrs. Elena Boshier
Period 3 10
Period 4 10
8th Grade Spanish Mrs. Elena Boshier
Period 7 10 (1 new)
Period 8 10 (1 new)
English 7 Mrs. Jean Astrue
10
English 6 Mrs. Jean Astrue
10
Reading 6 Mrs. Jean Astrue
10
Math 6 Mrs. Erin Meunier
11
Math 7 Mrs. Erin Meunier
10
Math 8 Mrs. Erin Meunier
10
Pre-Algebra 7 Mrs. Erin Meunier
10
REL8, First Period Dr. Terence J. Husband
10
REL8, Second Period Dr. Terence J. Husband
10
REL6, Third Period Dr. Terence J. Husband
10
REL6, Fourth Period Dr. Terence J. Husband
10
REL7, Sixth Period Dr. Terence J. Husband
10
REL7, Seventh Period Dr. Terence J. Husband
10
4B's Homework Assignments Mrs. Diane Crawford
10